40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδας (Τόμοι 2) (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδας  (Τόμοι 2) (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Η ταπεινή αυτή προσπάθεια δεν έχει απαιτήσεις, σπουδαίας συγγραφής, γιατί είμαι ξένος προς την τόσο ζηλευτή επαγγελματική αυτή ικανότητα. Επιδιώκω απλώς να τοποθετήσω τας αναμνήσεις γεγονότων, που λόγω της εθνικής φύσεώς των με έρριψαν πολλές φορές σε αγωνιώδη προσπάθεια, η οποία τελικώς υπήρξεν επιτυχής και ως τοιαύτη χρήσιμος τόσον δια την αληθινήν ιστορίαν όσον και δια κάποια προετοιμασίαν εκείνων, οι οποίοι ακολουθούν τον επαγγελματικόν προσανατολισμόν που και εγώ ηκολούθησα από μικρός. Λευκή και κατακάθαρη θάνε η εξιστόρησι των πραγματικών περιστατικών, διότι δεν έχω καμμίαν άλλην επιδίωξη παρά μόνον να παρουσιάσω ολόκληρον την αλήθειαν με την πεποίθησιν ότι κατ' αυτόν τον τρόπον προσφέρω και μία καλή στο Έθνος υπηρεσίαν, δηλαδή υποβοηθώ τον ιστορικόν του μέλλοντος να μη παραπλανηθή, αν θελήση να ιστορήση ολόκληρον την πράγματι σωστικήν και παραγωγικήν αλήθειαν. [...] 
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Θρασύβουλος Τσακαλώτος
Θέμα
Περιεχόμενο Ιστορικά
Σελίδες
Αριθμός 1592
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1960
  • 80,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 75,47€