Ίμβρος - Τένεδος, οι τελευταίες ελληνικές ημέρες (Παλαιoβιβλιοπωλείο)

-46% Μη Διαθέσιμο Ίμβρος - Τένεδος, οι τελευταίες ελληνικές ημέρες  (Παλαιoβιβλιοπωλείο)
Λωζάνη, 24 Ιουλίου 1923
«Ερωτάτε ποίαι είνε αι εντυπώσεις μου εκ της υπογραφής της ειρήνης. Πώς να σας κρύψω την βαθείαν μελαγχολίαν με την οποία υπογράφω την συνθήκην της Λωζάνης, διά της οποίας καταργείται οριστικώς η συνθήκη των Σεβρών; Εν τούτοις υπέγραψα με την συναίσθησιν ότι προσφέρω υπηρεσίαν εις την χώραν. Ηττήθημεν και μετά πλήρη διπλωματικήν απομόνωσιν, εις ην περιήλθομεν διά της πολιτικής, ήτις ωδήγησεν εις την ήτταν, η επανάληψις του πολέμου ηδύνατο να οδηγήση εις πλήρη όλεθρον την Ελλάδα, ενώ διά της θαυμαστής αναδιοργανώσεως του στρατού, ην επέτυχεν η Επανάστασις, επετύχαμεν ειρήνην, επιτρέπουσα εις το έθνος να τερματίση την πολεμικήν περίοδον και αφοσιωθή εις το έργον της εσωτερικής ανασυντάξεως. Εάν καταπαύοντες τον εμφύλιον σπαραγμόν και επαναφέροντες την κανονικήν λειτουργίαν του πολιτεύματος κατορθώσωμεν δι' ελευθέρων εκλογών την συγκρότησιν εθνικής αντιπροσωπείας δυναμένης να δώση εις την χώραν κυβέρνησιν ανάλογον των περιστάσεων, πιστεύω ότι δυνάμεθα να αποβλέπωμεν μετ' εμπιστοσύνης εις το μέλλον».
Ελευθέριος Βενιζέλος
Συγγραφέας
Ονοματεπώνυμο Νίκος Σηφουνάκης
Θέμα
Περιεχόμενο Λαογραφία
Εκδόσεις
Εκδότης Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Σελίδες
Αριθμός 217
ISBN
Κωδικός ISBN 960-236-608-7
Ημ. Έκδοσης
Ημερομηνία 1996
  • Εκδότης: Α. Α. Λιβάνη
  • Κωδικός Προϊόντος: 2342
  • Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
  • 18,50€
  • 10,00€
  • Χωρίς ΦΠΑ: 9,43€